MFC ส่งกองทุน MCHINA1YA-UI รับผลตอบแทนจากดัชนีหุ้นจีน โชว์จุดเด่นลดความเสี่ยงช่วงตลาดผันผวน เปิดขาย IPO ระหว่าง 11 – 17 ก.ค. 67

27

มิติหุ้น  –  บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดขายกองทุน “MCHINA1YA-UI” เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากตลาดหุ้นจีน ลงทุนใน  ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับ “ดัชนี CSI 300”  โชว์จุดเด่นเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในตลาดขาขึ้น พร้อมปกป้องความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดผันผวน จำกัดผลขาดทุนในตลาดขาลงไม่เกิน 10% เปิดขาย IPO ระหว่าง 11 – 17 ก.ค. 67

นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี เตรียมเสนอขาย “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี China Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย” หรือ MCHINA1YA-UI อายุโครงการ 1 ปี มีนโยบายลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี CSI 300 ของตลาดหุ้นจีน ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน เพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี CSI 300       โดยจำกัดผลขาดทุนไม่เกิน 10%

กองทุน MCHINA1YA-UI เน้นลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อ EPM และป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุน  MCHINA1YA-UI เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (ระดับความเสี่ยงกองทุน 8+) จึงเสนอขายสําหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก 500,000 บาท

โดยผลตอบแทนของกองทุน MCHINA1YA-UI กำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท  ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ แบ่งเป็น 3 กรณี ดังนี้ กรณีที่ 1 ภาวะตลาดขาขึ้น ดัชนี CSI 300 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0% จากที่ลงทุนวันแรก ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน Structured Note ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน

กรณีที่ 2 และ 3 ภาวะตลาดขาลง หากดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลง จากที่ลงทุนวันแรก ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนใน Structured Note โดยจะถูกจำกัดผลขาดทุนไว้ไม่เกิน 10% ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ทจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน

สำหรับดัชนี CSI 300 เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของบริษัทขนาดใหญ่จำนวน 300 บริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น โดยใช้วิธีการคํานวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด (Free Float Adjusted Share) และมีการพิจารณาปรับรายการหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณปีละ 2 ครั้ง    ซึ่งดัชนีนี้จัดทำโดย China Securities Index Company Limited

“จุดเด่นของกองทุน MCHINA1YA-UI เน้นลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Notes) ที่ออก    โดยสถาบันการเงินที่มีคุณภาพดี มีอันดับความน่าเชื่ออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดอ้างอิงจากดัชนี CSI 300 ของตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้น ในทางกลับกันหากเกิดปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นจีนผันผวน ดัชนี CSI 300 ปรับตัวลดลง แม้จะลดลงมากกว่า 10% แต่กองทุนได้จำกัดผลขาดทุนไม่ให้เกิน 10% นอกจากนี้อายุโครงการเพียง 1 ปี ช่วยลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้แก่ นักลงทุน” นายธนโชติ กล่าว

นายธนโชติ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นต่อหุ้นจีนและปัจจัยลบได้สะท้อนบน ราคาหุ้นไปแล้ว ปัจจัยราคา (Valuation) ของหุ้นจีนยังอยู่ระดับต่ำ โดย Forward P/E ของดัชนี CSI 300 และ HangSeng ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี อย่างไรก็ตาม ยังคงมุมมองการลงทุนระยะยาวในหุ้นจีนเป็น Neutral เนื่องจากดัชนีอาจเผชิญความผันผวนเป็นระลอก จากประเด็นการค้าระหว่างประเทศหลังสหรัฐฯ และยุโรปให้ความเห็นว่าจีนผลิตสินค้าเกินความต้องการ และทั้งสองประเทศพยายามกดดันโดยการปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีน เช่น รถยนต์ไฟฟ้า, แผงโซลาร์เซลล์และสินค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนเสนอขายสําหรับผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 1 ปีได้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนยังคงมีความเสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ (Default Risk) ที่

เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวนได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงรวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน  ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์  0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร. 0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 – 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon