บลจ.กสิกรไทย เปิดขายกองทุนTerm Fund ชูยิลด์สูงสุด 1.75%ต่อปี

302

มิติหุ้น – บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศอายุโครงการ 6 เดือน และ 1 ปี เสนอขายต่อเนื่อง ชูโอกาสรับผลตอบแทน 1.50% – 1.75% ต่อปี เปิดเสนอขาย 4 – 8 มกราคมนี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่าในระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2561 บลจ.กสิกรไทยจะเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน EJ (KFF6MEJ) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.50% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี DX (KFF1YDX) ประมาณการผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนคาดว่าจะได้รับที่ 1.75% ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าวมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และสำหรับผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย ได้เปิดเสนอขายกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภทกำหนดอายุโครงการเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน โดยสามารถเลือกลงทุนเป็นเวลา 6 เดือน หรือ 1 ปี สำหรับ กองทุน KFF6MEJ ที่มีอายุโครงการ 6 เดือน เบื้องต้นคาดว่าจะเข้าไปลงทุนในเงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Bank of China, ประเทศจีน,บัตรเงินฝาก Shanghai Pudong Development Bank, ประเทศจีน เป็นต้น

ด้านกองทุน KFF1YDX ที่มีอายุโครงการ 1 ปี เบื้องต้นคาดว่าจะลงทุนใน เงินฝาก Commercial Bank of Qatar, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Al Khaliji Commercial Bank, ประเทศกาตาร์, เงินฝาก Qatar National Bank, ประเทศกาตาร์, บัตรเงินฝาก Bank of Communications , ประเทศจีน เป็นต้น โดยทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน และผู้ลงทุนสามารถลงทุนด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท

ขณะเดียวกัน บลจ.กสิกรไทย ยังได้เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนต่อเนื่องให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนตราสารหนี้แบบที่มีกำหนดอายุโครงการ (Fixed Term Fund) ของบลจ.กสิกรไทย ซึ่งเมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนที่ผู้ลงทุนเลือกได้กองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุน KFF6MEJ และกองทุน KFF1YDX สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

ที่มา : บลจ.กสิกรไทย

เรียบเรียง : พรเพ็ญ เวชกามา