PACE โผล่ BIGLOT มูลค่า 24 ลบ.

44

มิติหุ้น-PACE มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT) จำนวน 50 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 0.48 บาท รวมมูลค่า 24 ล้านบาท