ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP จำนนวน 7 หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

164

มิติหุ้น-ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน กรณีไม่ส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563

ดังนี้

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
  - บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC)
  - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
  - บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK)
  - บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (PACE)
  - บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) (POLAR)
  - บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (TSF)