KBANK-F บิ๊กล็อต มูลค่า 225.60 ลบ.

5

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่(BIGLOT)จำนวน 1,177,345 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 191.61 บาท รวมมูลค่า 225.60 ล้านบาท