บอร์ด IEC ยื่นศาลปกครองกลางขอคุ้มครองชั่วคราว

569

มิติหุ้น-นายอภิเซษฐ ไพบูลย์พันธ์ รักษาการกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บมจ. อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) เปิดเผยว่าตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งคำสั่งเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวของบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.ค. 2562 ด้วยบัญชี Cash Balance นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่ามีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีความกังวลและไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ ใช้สิทธิตามกฎหมายยื่นฟ้องตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ บัดนี้ ศาลปกครองกลางได้รับฟ้องและบริษัทฯ จะแจ้งผลให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินกิจการด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสารสนเทศตามปกติ, ยังคงดำรงสถานะ
บริษัทมหาชนจำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าในการจัดส่งงบการเงิน หรือข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ต่อไป

ขณะที่ล่าสุด IEC ได้ส่งงบการเงินงวดปี 2560 โดยมีผลขาดทุนสุทธิ 1,049.48 ลบ.ขาดทุนลดลงจากปี 2559 ขาดทุน 1,686.61 ลบ.

www.mitihoon.com