5 อันดับข่าวเด่นมิติหุ้น

113

อันดับที่ 1 NOBLE ควักกระเป๋าปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 5.20 บาท

ผู้สื่อข่าว มิติหุ้น รายงานว่า บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) NOBLE ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่าที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของบริษัทฯ ในปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562) และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 5.20บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 26 กันยายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ด้านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอสวิคเคอร์ส จำกัด  แนะนำถือหุ้น NOBLE โดยประเมินว่าการประกาศปันผลระหว่างกาลสูงมาก 5.20 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผลสูงมากๆคือ 19.8% คาดว่าระยะสั้นราคาหุ้นจะตอบรับในทางบวก หากพิจารณาจากกำไรสุทธิ 1H62 เป็น 1,474 ล้านบาท หรือ 3.23 บาทต่อหุ้นซึ่งไม่พอ แสดงว่ามีนำกำไรสะสมมาจ่ายบางส่วน

อันดับที่ 2ก.ล.ต. กล่าวโทษ “สุพรรณ เศษธะพานิช” อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.โซลาริสต่อ DIS

มิติหุ้น-ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีต นายสุพรรณ เศษธะพานิช กรรมการผู้จัดการและประธานกรรมการในคณะกรรมการลงทุนของกองทุน (IC) บลจ.กองทุนโซลาริส (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บลจ.อินโนเทค จำกัด) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีกระทำผิดหน้าที่โดยทุจริตและแสวงหาประโยชน์จากการอนุมัติให้กองทุนรวมของ บลจ.โซลาริส จำกัด ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน (B/E) โดยตนเองหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์ สืบเนื่องจากกรณีที่ ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของ บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC) และพวก กรณีร่วมกันทุจริตจากการให้ KC ออกตั๋ว B/E ขายกองทุนรวมของ บลจ.โซลาริส จำกัด และยักยอกเงินจากขายตั๋วดังกล่าวไปเป็นจำนวน 430 ล้านบาท และในที่สุดตั๋ว B/E ของ KC ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 350 ล้านบาท (ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 2/2561 ลงวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561)

อันดับที่ 3 GL ชำระหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด 1,500 ลบ.

บมจ.กรุ๊ปลีส (GL)โดยนายทัตซึยะ โคโนชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้  ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” (“หุ้นกู้GL199A”) จำนวน 1,500 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนราย ใหญ่เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2559 โดยมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 ก.ย. 2562 ตามหนังสือที่อ้างถึง ข้างต้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเต็มจำนวนแล้ว เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2562 การชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นไปตาม “ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัทครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562” โดยบริษัทสามารถชำระคืนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ ถอน

อันดับที่ 4 SMART ผู้ถือหุ้นไฟเขียวออก SMART-W2 จำนวน 92 ล้านหุ้น แจกผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 5:1 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น 19 ก.ย. นี้

มิติหุ้น – นายรังสี ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยว่ามติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 62 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2 (SMART-W2) จำนวน 92,000,048 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 บาท อายุ 2 ปี  จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรร   SMART-W2 (Record Date) ในวันที่ 19 ก.ย. 62 และจัดสรร SMART-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในวันที่ 4 ต.ค.62

อันดับที่ 5  EIC ศาลนัดเลื่อนตัดสิน  คดีเงินมัดจำค่าหุ้น “สมาร์ท แทรฟิค” มูลค่า 50 ลบ.

มิติหุ้น-บมจ.อุตสาหกรรม อีเลค็โทรนิคส (EIC)โดย นายศิรัตน์ รัตนไพบูลย์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ติดตามการจ่ายชำระคืนเงินมัดจำหุ้น บริษัท สมาร์ท แทรฟิคจำกัด จากนางสาวพรพันธ์ ศิริวงศ์ณ อยธุยา (“นางสาวพรพันธ์”) โดยการยื่นฟ้อง คดีต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ชำระเงินต้นจำนวน 70 ล้านบาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยใน อัตราร้อยละ 3.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ถึงวันฟ้องรวมเป็นจำวนเงิน  73.29 ล้านบาท ต่อมา บริษัทฯ และนางสาวพรพันธ์ ได้ทำ สัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาล โดยตกลงจ่ายชำระหุ้นจำนวน 73.29 ล้านบาท นั้นปรากฏว่าการจ่ายชา ระหนี้ไม่เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ บริษัทฯ จึงมอบหมายให้ทนายความด าเนินการบังคับอายัดทรัพย์สินของนางสาวพรพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกั จำนวน 4.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท จำนวนเงิน 24 ล้านบาท และ 2. บริษัท เอพี พาร์คกิ้ง จำกัด จำนวน 93,750 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท จำนวนเงิน 937,500 บาท รวมมูลค่า 24,937,500 บาท