PACE ผยองราคาแรงแต่เหนียวคืนหนี้

329

มิติหุ้น-ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น  PACE  หรือ บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น ปรับขึ้นต่อเนื่อง 7 วัน ราคา 0.04 บาท/หุ้น เป็น 0.11 บาท ปรับขึ้นมากว่า 175 % ล่าสุด มติประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหุ้นกู้เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2562โดยนายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PACE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งเรื่องการผิดนักชำระหนี้ของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหนังสือ เลขที่ PACE-L 23/2019 ที่อ้างถึงข้างต้นนั้น บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาผิดนัดในมูลหนี้อื่น(Cross Default) ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ของบริษัทวงเงิน 1,219 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 นั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมานั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมและโดยมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 72 ราย จากจำนวนผุ้ถือหุ้นกู้ทั้งสิ้น 90 ราย รวมเป้ฯจำนวนหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 988,000 หน่วย จากหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 1,219,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 81.0500 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ได้จำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในแต่ละวาระสรุปดังนี้

 

1.อนุมัติยกเว้นเหตุผิดนัดชำระตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ค.)เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้กับ ธ.ไทยพาณิชย์ และ 2.อนุมัติแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปเป็นเวลา 3 ปี จากเดิมครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 23 ก.พ. 2563 เป็นวันครบกำหนดไถ่ถอน 23 ก.พ. 2566 และ3.อนุมัติแก้ไขอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ให้คงอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ ไตรมาสในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.0 ต่อปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 23 พ.ค. 2563 และผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยส่วนต่างในอัตราร้อยละ 3.5 ต่อปี ของทุก ๆ งวด เมื่อมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิในข้อต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาอนุมัติแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และแก้ไขอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ดังกล่าว

และ 4.อนุมัติยกเว้นหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 7.5 เรื่อง ผู้ออกหุ้นกู้จะดำรงไว้ซึ่งอัตราส่วนของหนี้สินต่อส่วนของหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีตลอดอายุของหุ้นกู้ ตามงบการเงินรวมประจำปี ของผู้ออกหุ้นกู้เป็นอัตราส่วนไม่เกิน 5.50 ต่อ 1(ห้าจุดห้าศูนย์ต่อหนึ่ง) และ6.อนุมัติเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดเดือนพ.ย. 2562 ไปเป็นชำระไม่เกินกว่าวันที่ 23 ก.พ. 2563

www.mitihoon.com