BBL โผล่ BIGLOT มูลค่า 72.71 ลบ.

106

มิติหุ้น-BBL มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 475,500 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 152.90 บาทรวมมูลค่า 72.71 ล้านบาท