KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 170.88 ลบ.

39

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 1,275,170 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 134.01 บาทรวมมูลค่า 170.88 ล้านบาท