KBANK-F โผล่ BIGLOT มูลค่า 29.32 ลบ.

55

มิติหุ้น-KBANK-F มีรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIGLOT) จำนวน 254,900 หุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 115.01 บาท รวมมูล 29.32 ลบ.