กลต สอย Houbi ต่อจาก Bitkub

1046

กลต. สอย Huobi เป็นรายที่สองต่อจาก Bitkub

ก.ล.ต เปิดเผยว่าหลังเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ บ. หั่วปี้ (ประเทศไทย) จำกัด  พบว่า บริษัทมีระบบงานที่ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้สามารถประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ลงทุน จึงสั่งให้บริษัทส่งแผนการแก้ไขให้ ก.ล.ต. และดำเนินการแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน หรือ ครบกำหนดวันที่ 24 มีนาคม 2564

สำหรับประเด็นที่ต้องดำเนินการ คือ แก้ไขระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการมอบหมายงาน ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมในการดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบงานและข้อมูล (security) โดยสามารถป้องกัน ตรวจสอบ และแก้ไขไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับมอบหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงprivate key

 

ขณะที่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 64  กลต. ได้ลงดาษให้บริษัท BITKUB ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชีจนกว่าบริษัทจะแสดงให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. มั่นใจได้ว่าระบบงานต่าง ๆ และบุคลากร มีความเหมาะสมและเพียงพอตามลักษณะ ขนาด และปริมาณของธุรกิจ เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

(มิติหุ้น)