“ไดกิ้น” เห็นความสำคัญการศึกษา ส่งวิทยากรฝึกอบรมการล้าง และซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ แก่ 5 สถาบันการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

35

นายโคเฮ ชิบาตะ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม  บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 สถาบัน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก และวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

โดยมี รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 2 ท่าน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ได้แก่  นายอรุณ สุวรรณสุนทร และนางสาวนิภัทรา สูงภิไลย์ การฝึกอบรมครั้งนี้ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้ส่งทีมวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการล้างและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานจริงให้กับนักเรียน นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 5  สถาบัน ก่อนออกปฏิบัติงานล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู  และบุคคลากรทางการศึกษา (สกสค.) และเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพต่อไป

โดยมี นางรัชณิฏา สงวนเรือง, นายศุภกฤษ อธิขจรสุข, นายทวีศักดิ์ มาลัยวิจิตร และว่าที่ ร.อ.บุญน้อม ปันชัยสงค์ เข้าร่วมในพิธี งานฝึกอบรมจัด ณ  ห้องประชุมพระยาวชิรปราการ และศูนย์ฝึกปฏิบัติระบบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

www.mitihoon.com