KTAM ประกาศจ่ายปันผลกองอสังหาฯ-อินฟราฟันด์อีก 4 กองทุน

352

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า บริษัทมีมติจ่ายเงินปันผลกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐานอีก กองทุน มูลค่ารวมประมาณ 999 ล้านบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินพร้อมกัน ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ประกอบด้วย กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี. ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 29 ในอัตรา 0.1495 บาท ต่อหน่วย, กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 กำรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 22 ในอัตรา 0.1800 บาท ต่อหน่วย, กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลและปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ครั้งที่ 42 ในอัตรา 0.4487 บาท ต่อหน่วย

และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในอัตรา 0.0873 บาท ต่อหน่วย อนึ่ง ทั้ง กองทุน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ท่านสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลได้ที่ www.ktam.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชนทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)