บลจ.อีสท์สปริง คลอดตราสารหนี้ระยะสั้น ชูผลตอบแทน 2%

67

มิติหุ้น – บลจ.อีสท์สปริง คลอดกองตราสารหนี้ระยะสั้น ES-GOVCP6M11 เน้นรักษาเงินต้น ชูผลตอบแทน 2% ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุน

บลจ.อีสท์สปริง หรือ Eastspring ได้เปิดขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M11 (ES-GOVCP6M11) อายุกองทุนประมาณ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 2.5 พันลบ. ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 5-12 ก.พ.67

ชูผลตอบแทน 2%

ทั้งนี้ประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV โดยมีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มุ่งรักษาเงินต้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 100% ซึ่งจะลงทุนครั้งเดียว และถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ

คุ้มครองเงินต้น 100%

อย่างไรก็ดีผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้รับเงินต้นคืน 100% และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเพิ่มจาการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ จากกำไรส่วนเกินจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน ซึ่งมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้น ทั้งนี้บริษัทได้ป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะการลงทุน ภาวะอุตสาหกรรม รวมทั้งปัจจัยพื้นฐานของตราสาร

 

ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon