#สรรพากร (มิติหุ้น) ยืนยัน ผู้ฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

7

#สรรพากร (มิติหุ้น) ยืนยัน ผู้ฝากเงินที่ได้รับดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี ยังได้รับสิทธิยกเว้นภาษี