GL เฮ! ศาลฎีกายกคำร้อง ฟื้นฟูกิจการบริษัท

1028

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.กรุ๊ปลีส (GL) โดย นายทัตซึยะ โคโนชิตะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท( ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”( เกี่ยวกับกรณีที่ J Trust Asia Pte. Ltd (“JTA”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลล้มละลายกลางได้ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีและมีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 หลังจากนั้น JTA ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการดังกล่าว และบริษัทฯ ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์เพื่อต่อสู้คดี ต่อมาในวันที่ 29 กันยายน 2563 ศาลล้มละลายกลางได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ )แผนกคดีล้มละลาย( )“ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ”( โดยศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษได้มีคำพิพากษายืนตามศาลล้มละลายกลางโดยให้ยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ JTA ซึ่งเป็นผลดีต่อบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งสถานการณ์ล่าสุด โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ศาลฎีกาได้ปฏิเสธคำขอฎีกาของ JTA รวมถึงได้ยกคำร้องของ JTA โดยให้เหตุผล ดังต่อไปนี้

1. คำขอฎีกาของ JTA ไม่เป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควรวินิจฉัย เนื่องจากไม่มีประเด็นที่เกี่ยวพันกับประโยชน์
สาธารณะ หรือ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

2. ศาลฎีกาได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพยานแวดล้อม และเห็นว่า ไม่พบว่ามี
สาระสำคัญที่จะไปเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์

ทาง JTA จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมศาลด้วยตนเอง โดยคดีนี้ได้ถูกพิพากษาถึงที่สุดแล้วจึงไม่อาจยื่นอุทธรณ์ได้อีกจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

@mitihoonwealth
https://lin.ee/cXAf0Dp