วันพฤหัสบดี 1 ธันวาคม 2022
หน้าแรก แท็ก NOK

แท็ก: NOK

# NOK(มิติหุ้น) แจ้งเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูก...

# NOK(มิติหุ้น) แจ้งเมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 ศาลล้มละลายกลางได้นัดพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการและได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้ทำแผน เจ้าหนี้ รวมทั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จนได้ข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา จึงกำหนดฟังคำสั่งศาลเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการอีกครั้งในวันที่ 29 ก.ย. 64 หากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนจะทำให้บริษั...

NOK สั่งหยุดดำเนินกิจการบางส่วนเริ่ม1 ส.ค.นี้-รับพิษโควิด

ผู้สื่อข่าว “มิติหุ้น” รายงานว่า บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK)โดย “นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า บริษัทจะหยุดกิจการบางส่วนชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.64 เป็นต้นไป เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยตามที่ภาครัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร และข้อกำหนดออกตาม...

ศาลฯสั่งขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟู NOK

มิติหุ้น-บริษัท สายการบินนกแอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคําสั่งรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 และได้มีคําสั่งให้บริษัทดําเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทําแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยสํานักเลขาธิกา...

SET ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK และ SHREIT

มิติหุ้น-SET ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP, NP หลักทรัพย์ของ NOK และ SHREIT กรณีผู้สอบ ญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563

# NOK (มิติหุ้น) แจ้งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและมีคำสั่งตั้งผู้...

# NOK (มิติหุ้น) แจ้งว่า ตามที่ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ต่อศาล ล้มละลายกลางและศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้งขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ไว้เพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดวันนัดฟังคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ในวันที่...

ข่าวใหม่ อัพเดทล่าสุด

HOT NEWS